KLAUZULA   INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Techplast Sp. Z o.o., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, NIP: 9813-29-93-396, REGON: 690663080, KRS: 0000186227.

2) Kontakt w sprawie danych możliwy jest pod adresem e-mail:
biuro@techform.pl
lub korespondencyjnie:
Techplast Sp. Z o.o., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy lub wykonywanych zleceń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników współpracowników Techplast Sp. Z o.o., podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych w procesie realizacji umowy lub zlecenia, przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

5) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia realizacji umowy lub zlecenia.

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.